Regulamin

Regulamin salonu i świadczenia usług kosmetycznych

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady obowiązujące w salonie oraz korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w firmie w Beauty Experts Anna Lohmann.

 1. Data obowiązywania:
 • Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023 r.
 1. Postanowienia ogólne:
 • Regulamin określa ogólne zasady obowiązujące w Salonie oraz zasady korzystania z Usług kosmetycznych świadczonych przez Beauty Experts Anna Lohmann z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie przy ul. Jerzego 18, 04-424 Warszawa, NIP: 5242431290, REGON: 147098551 w salonie kosmetycznym zlokalizowanym Warszawie przy ul. Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa
 • Klienci salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem Umowy, nabyciem towaru lub przystąpieniem do korzystania z Usług kosmetycznych.
 • Przystąpienie do powyżej wskazanych czynności jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 1. Definicje:
 • Beauty Experts – Beauty Experts Anna Lohmann z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie przy ul. Jerzego 18, 04-424 Warszawa,
  NIP: 5242431290, REGON: 147098551.
 • Salon – salon kosmetyczny Beauty Experts zlokalizowany przy ul. ul. Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie Beauty Experts wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.ambassade-biologique-recherche-warszawa.com oraz w Salonie.
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną lub nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca Umowę, nabywająca towary lub korzystająca z usług będących w ofercie Beauty Experts.
 • Usługa kosmetyczna – konsultacja kosmetyczna lub kosmetologiczna, zabieg kosmetyczny, kosmetologiczny, masaż lub każdy inny zabieg dostępny w aktualnej ofercie Beauty Experts.
 • Personel – osoby, które świadczą pracę w Beauty Experts na podstawie zawartej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
 • Dokumentacja – dokumenty niezbędne do kwalifikacji Klienta do Usługi kosmetycznej.
  Każdy Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty klienta oraz innych dokumentów dotyczących konkretnego zabiegu.
 • Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Beauty Experts.
 1. Świadczenie Usług kosmetycznych:
 • Korzystanie z usług Beauty Experts możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do Usługi kosmetycznej przez Personel, wypełnieniu karty klienta zawierającej zgodę na Usługę kosmetyczną. Otrzymane informacje ulegają wprowadzeniu przez Personel w formie odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym lub papierowym.
 • Przed przystąpieniem do wykonania Usługi kosmetycznej Personel przeprowadza
  z Klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwwskazań do wykonania Usługi kosmetycznej lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia innych zaleceń.
 • Udostępnienie danych osobowych przez Klienta w Dokumentacji jest równoznaczne
  ze zgodą na przetwarzanie danych przez Beauty Experts.
 • Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i innymi zaleceniami, a przystępując do Usługi kosmetycznej mają ich pełną świadomość
  i je akceptują.
 • Klienci, przed rozpoczęciem Usługi kosmetycznej, mają obowiązek powiadomienia Personelu
  o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą wpłynąć na przebieg Usługi kosmetycznej, w szczególności o: chorobach serca, używaniu rozrusznika serca, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce i innych chorobach zakaźnych, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, przyjmowaniu leków zmniejszających krzepliwość krwi oraz niestandardowych reakcjach na widok krwi
  lub przerwanej ciągłości tkanek ciała.
 • Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Personelu
  o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Usługi kosmetycznej.
 • W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Usługi kosmetycznej, Personel może odmówić jej przeprowadzenia.
 • Personel ma prawo odmówić przeprowadzenia Usługi kosmetycznej w przypadku:

– gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

– Klient nie wyraził zgody na wykonanie Usługi kosmetycznej lub zgoda ta nie została udzielona w sposób prawidłowy i jednoznaczny;

– Klient nie zastosował się do zaleceń Personelu przed wykonaniem Usługi kosmetycznej w celu przygotowania się do jego przeprowadzenia.

 • Brak akceptacji regulaminu jest jednoznaczny z rezygnacją z Usługi kosmetycznej.
 • Wybrana usługa może być zrealizowana pod warunkiem, że wybrana Usługa kosmetyczna znajduje się w ofercie Beauty Experts.
 • Beauty Experts zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie aktualnie dostępnych zabiegów.
 1. Zasady wykonywania Usługi kosmetycznej:
 • Zgodę na Usługę kosmetyczną może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 • Zgodę na Usługę kosmetyczną może wyrazić również Klient, który nie ukończył 18 lat, jednakże taką zgodę musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy/opiekun prawny obecny osobiście przy wykonywania Usługi kosmetycznej.
 • Zgoda na wykonanie Usługi kosmetycznej u Klienta, który nie ukończył 18 lat, może być wyrażona jedynie w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego Klienta. Z zastrzeżeniem, że wykonywanie kolejnych Usług kosmetycznych wynikających
  z zaleceń Personelu nie wymaga ponownej zgody przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, wystarczająca jest zgoda Klienta.
 • Wszystkie Usługi kosmetyczne realizowane w salonie i powinny być wykonywane
  z należytą starannością.
 • Personel jest odpowiednio przeszkolony do pracy na zajmowanym stanowisku.
  Posiada wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.
 • Personel zobowiązany jest utrzymać czystość i porządek na stanowisku pracy.
 • Personel jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.
 • Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie zgłosić Beauty Experts.
 • Beauty Experts zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy Salonu. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref Salonu może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
 • Usługi kosmetyczne wykonywane są według Cennika usług ustalonego przez Beauty Experts, obowiązującego w dniu wykonania Usługi kosmetycznej, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
 • Wszelkie ceny podane w Cenniku usług oraz na stronie internetowej www.ambassade-biologique-recherche-warszawa.com są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 • Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.
 1. Rezerwacja terminów Usług kosmetycznych:
 • W celu dokonania rezerwacji terminu na wybraną Usługę kosmetyczną należy zgłosić się osobiście do Salonu, skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu 667 33 55 77, drogą emailową pod adresem recepcja@ambassade-biologique-recherche-warszawa.com na stronie internetowej www.ambassade-biologique-recherche-warszawa.com Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Usługi kosmetyczne wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta.
 • Beauty Experts zastrzega sobie prawo do niewykonania Usługi kosmetycznej bez wcześniejszej rezerwacji Klienta, z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych.
 • W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu planowanego rozpoczęcia Usługi kosmetycznej.
 • Beauty Experts zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi kosmetycznej
  w przypadku, gdy spóźnienie się klienta przekroczy 5 minut lub Klient nie pojawi się na umówionej wizycie.
 • Umówiona Usługę kosmetyczną można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem rezerwacji.
 • Beauty Experts zastrzega sobie prawo do uznania Usługi kosmetycznej za zrealizowaną, gdy odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem lub klient nie zgłosi się na planowaną wizytę,
  bez wcześniejszego jej odwołania.
 • Nie dopuszcza się zmiany umówionego zabiegu przez klienta na inny, bez uprzedniej zgody Beauty Experts.
 • Po przeprowadzeniu Usługi kosmetycznej, Personel może zalecić Klientowi preparaty
  do pielęgnacji, mające na celu zwiększenie, pogłębienie lub wydłużenie planowanego efektu danej Usługi kosmetycznej.
 1. Płatność:
 • Płatność za towary i Usługi kosmetyczne będące w ofercie Beauty Experts możliwa jest za pomocą gotówki, karty płatniczej, płatności BLIK lub Voucherem wydanym przez Beauty Experts.
 • Płatność za Usługi kosmetyczne następuje po wykonaniu Usługi kosmetycznej, za towary znajdujące się w ofercie Beauty Experts płatność następuje równocześnie z wydaniem
  go Klientowi.
 • Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub fakturę VAT z zastrzeżeniem, że Klient otrzyma fakturę VAT tylko wtedy, jeśli poinformuje Personel o tym fakcie przed wydrukowaniem paragonu fiskalnego.
 1. Odpowiedzialność Salonu:
 • Salon jest objęty wewnętrznym monitoringiem w obrębie recepcji i korytarza, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich osób znajdujących się na terenie Salonu oraz Personelu. Akceptacja Regulamin jest równoznaczna z zgodą na rejestrację wizerunku.
 • Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu osoba odpowiedzialna za szkodę odpowiada bez ograniczeń do wysokości szkody. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialne ich ustawowi przedstawiciele.
 • Beauty Experts nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim w szczególności rzeczy wartościowe, torby, plecaki i torebki, które Klient powinien zatrzymać przy sobie.
 • Beauty Experts nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Usługi kosmetycznej, wynikającego z subiektywnych odczuć. Usługi kosmetyczne są wykonywane
  w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką.
 1. Prawa i obowiązki:
 • Klient oraz wszystkie inne osoby znajdujące się na terenie Salonu ma prawo do:

– poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez Personel;

– zachowania w tajemnicy przez Personel danych klienta dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzanych Usług kosmetycznych i ich przebiegu;

– świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie ze sztuką.

 • Do obowiązków Klienta oraz każdej osoby znajdujące się na terenie Salonu należy:

– przestrzeganie Regulaminu;

– poszanowanie godności i uprzejmego traktowanie Personelu oraz innych Klientów Beauty Experts;

– przestrzeganie zasad higieny osobistej;

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu lub zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta lub osoby trzeciej na terenie Salonu;

– przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu na terenie Salonu za wyjątkiem opcjonalnej powitalnej lampki wina musującego serwowanej przez Personel wyłącznie dla osób pełnoletnich;

– przestrzeganie zaleceń Personelu.

 • Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 • Klient oraz każda osoba znajdująca się na terenie Salonu, którego prawa zostały naruszone
  w trakcie pobytu w Salonie ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej reklamacji lub skargi.
 1. Reklamacje:
 • Skargi, reklamacje i wnioski można składać ustnie, na piśmie do Beauty Experts lub drogą emailową pod adresem recepcja@ambassade-biologique-recherche-warszawa.com Reklamację należy złożyć wraz z przedstawieniem odpowiedniej dokumentacji świadczącej
  o nieprawidłowości wykonanej usługi lub niepożądanych efektach.
 • Towary sprzedawane w Salonie nie podlegają zwrotowi.
 • W przypadku zakupu wadliwego towaru w Salonie, Klientowi przysługuje prawo reklamacji. Niezbędnym warunkiem złożenia reklamacji jest dostarczenie wadliwego produktu do Salonu, dostarczenie dowodu zakupu oraz dokumentu opisującego rodzaj wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni roboczych od jej wpłynięcia.
 • Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu.
 1. Dane osobowe:
 • Administratorem danych osobowych jest Beauty Experts, (dalej zwaną również Administratorem), adres email: anna.lohmann@beauty-experts.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Beauty Experts zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”).
 • Zawieranie Umów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

– zawieranie Umów – niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną Umowę, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;

– obowiązki ustawowe Administratora, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających
na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych
w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
  których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

– przetwarzane zgodnie z prawem;

– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

– adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

–  przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;

– przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych,
w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

 • Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

– osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

– przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze;

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych;

 • Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia
  co najmniej jednej z podstaw wskazanych w punkcie powyżej.
 • Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych
  przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Klienta.
 • Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania przechowywania danych

Okres przetwarzania danych

Wykonanie umowy zawartej z Administratorem

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

(wykonanie umowy) oraz artykuł 9 ust. 2 lit. a)

Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO

(wykonanie umowy) oraz artykuł 9 ust. 2 lit. a)

Rozporządzenia RODO.

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

Prowadzenie dokumentacji

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 25 ustawy o prawach pacjenta – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie dokumentacji.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata,
a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego
w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing usług I produktów Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda).

 Dane przechowywane są do momentu
 wycofania zgody przez osobę, której dane    dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych
 w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).

Dane są przechowywane przez okres

wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia

prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Korzystanie ze strony Serwisu Internetowego i zapewnienie jego prawidłowego działania

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Serwisu Internetowego.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres

przedawnienia określają przepisy prawa,
w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla Umowy Sprzedaży dwa lata).

Prowadzenie statystyk i analiza ruchu w Serwisie Internetowym

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Serwisu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów.

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie

dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres  przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata,
a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Monitoring wewnętrzny

Artykuł 6 ust.1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w Salonie, zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu znajdującemu się na terenie Salonu.

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie nagrań.

 • Dla prawidłowego funkcjonowania Salonu, w tym dla realizacji zawieranych Umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, firma informatyczna, czy podmiot obsługujący płatności elektroniczne i kartą płatniczą). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego
  odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w Regulaminie odbiorców lub kategorii odbiorców. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 • Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

– podmioty obsługujące płatności elektroniczne, w przypadku Klienta, który korzysta
ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe użytkownika wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Salonie
na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi realizowanej płatności;

– dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej,
w tym Salonu i świadczonych za jego pośrednictwem usług oraz realizacji Umów
(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Salonu, firmy informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania
do zarządzania firmą, działań marketingowych, i udzielania pomocy technicznej Administratorowi). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym
do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności;

– dostawcy usług marketingowych – agencje marketingowe zapewniające Administratorowi wsparcie w działaniach marketingowych;

– przewoźnicy, spedytorzy, kurierzy, który świadczą na rzecz Administratora usługi kurierskie, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu podmiotowi w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy;

– dostawcy usług księgowych, prawnych, doradczych i tłumaczeniowych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne, doradcze lub tłumaczeniowe (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna, firma windykacyjna lub biuro tłumaczeń). Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą Polityką prywatności.

 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą:

– Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo
do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO;

– Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

– Prawo do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego, jeżeli dane osobowe są przetwarzane
na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych
na potrzeby takiego marketingu;

– W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie Polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie
lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

 1. Postanowienia końcowe:
 • Beauty Experts nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez Personel przeciwwskazań do wykonania Usługi kosmetycznej.
 • Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem https://ambassade-biologique-recherche-warszawa.com/regulamin.
 • Beauty Experts zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian technicznych aspektów usług w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Beauty Experts
  i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem ambassade-biologique-recherche-warszawa.com.
 • Sprawy nieuregulowane w niniejszym dokumencie podlegają postanowieniom zawartym w Regulaminie Voucherów, Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.