Regulamin

Regulamin Vouchera

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania Vouchera.

1.       Data obowiązywania:

·         Regulamin obowiązuje od dnia 21.04.2023 r.

 

2.       Definicje:

·         Wydawca – przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Beauty Experts Anna Lohmann z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie przy ul. Jerzego 18, 04-424 Warszawa,
NIP: 5242431290, REGON: 147098551.

·         Salon – salon kosmetyczny Wydawcy zlokalizowany przy ul. Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa

·         Voucher – bon wydany przez Wydawcę, który może zostać zrealizowany wyłącznie w Salonie jako forma zapłaty za produkty, zabiegi kosmetyczne lub usługi dostępne w Salonie.
Voucher ma formę eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę, które jest odbierane osobiście w Salonie lub na życzenie Nabywcy wysyłane jest na wskazany przez niego adres korespondencyjny. Voucher może być również wysłany na adres email w postaci umieszczonego w mailu oraz w pliku .pdf graficznego wizerunku Vouchera. Voucher posiada wartość nominalną brutto w kwocie maksymalnie 500,00 zł lub wskazany zabieg kosmetyczny oraz datę ważności.

·         Nabywca – osoba fizyczna lub podmiot, który nabywa od Wydawcy Voucher w zamian
za przekazanie środków pieniężnych.

·         Użytkownik – Nabywca lub każdorazowy korzystający posiadacz Vouchera.

 

3.       Warunki ogólne:

·         Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady nabywania i użytkowania Vouchera.

·         Voucher można nabyć w Salonie lub za pośrednictwem strony internetowej: www.ambassade-biologique-recherche-warszawa.com, przechodząc po kolei przez wyszczególnione tam etapy skutkujące nabyciem Vouchera z obowiązkiem zapłaty.

·         Nabycie Vouchera jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

·         Dokonanie płatności za Voucher w Salonie może nastąpić wyłącznie w formie gotówki
lub w formie elektronicznej (za pomocą karty płatniczej, płatności BLIK, płatności Google Pay/ Apple Pay).

·         Dokonanie płatności za Voucher nabyty za pośrednictwem strony internetowej może nastąpić wyłącznie w formie przelewu elektronicznego na rachunek bankowy Wydawcy.

·         Z chwilą dokonania płatności pomiędzy Wydawcą a Nabywcą dochodzi do zawarcia umowy
o wydanie Vouchera.

·         Nabywca lub Użytkownik otrzyma Voucher po tym jak Wydawca otrzyma płatność.
W przypadku nabycia Vouchera za pośrednictwem strony internetowej za datę otrzymania płatności uznaje się datę zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Wydawcy.

·         Nabywca powinien upewnić się, że podaje prawidłowe dane do wydania Vouchera,
w szczególności, jeżeli podaje adres Użytkownika innego niż Nabywca. Wydawca nie ma możliwości weryfikacji adresu email podanego do wydania Vouchera. Jeśli Nabywca kupuje Voucher dla innego Użytkownika i podaje jego adres email, na który to adres email Voucher zostanie wysłany, wówczas Nabywca nie ma dostępu do Vouchera i nie może z niego sam skorzystać.

·         Voucher nabyty za pośrednictwem strony internetowej:

– jeśli Nabywca wskazał, że chce Voucher otrzymać na własny adres email, zostanie on wysłany na jego adres email razem z potwierdzeniem jego nabycia.

– jeśli Nabywca zaznaczył, że chce, aby Voucher otrzymał inny Użytkownik będzie on wysłany na wskazany adres email. Natomiast potwierdzenie nabycia zostanie wysłane do Nabywcy.

– jeśli Nabywca wskazał, że chce Voucher otrzymać na własny adres korespondencyjny, zostanie on wysłany na jego adres korespondencyjny razem z potwierdzeniem jego nabycia.

– jeśli Nabywca zaznaczył, że chce, aby Voucher otrzymał inny Użytkownik będzie on wysłany na wskazany adres korespondencyjny. Natomiast potwierdzenie nabycia zostanie wysłane
do Nabywcy na jego adres email.

– Potwierdzeniem nabycia Vouchera jest nota obciążeniowa lub faktura dostarczona w wersji elektronicznej na wskazany email Nabywcy. Nabywca nie otrzyma paragonu. Nabywca wyraża zgodę na stosowanie not obciążeniowych lub faktur w formie elektronicznej.

·         Opłatę za wysyłkę na wskazany przez Nabywcę adres korespondencyjny Vouchera ponosi Nabywca. Nie jest możliwa wysyłka Vouchera za pobraniem.

·         Voucher nabyty w Salonie:

– Nabywca otrzymuje Voucher po otrzymaniu płatności przez Wydawcę wraz z potwierdzeniem jego nabycia.

– Potwierdzeniem nabycia Vouchera jest paragon lub faktura dostarczona Nabywcy w wersji papierowej.

·         Vouchera nie można nabyć przy użyciu drugiego Vouchera lub innego bonu podarunkowego.

·         Użytkownik jest uprawniony do realizacji Vouchera wyłącznie w okresie jego ważności, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na nim środków pieniężnych lub realizacji zabiegu kosmetycznego lub usługi, której dotyczył. Po zrealizowaniu Vouchera traci on swoją ważność.

·         W przypadku upływu ważności Vouchera, Użytkownik nie ma prawa do zwrotu równowartości środków pieniężnych, jaka pozostała niewykorzystana lub wartości Vouchera.

·         Voucher jest bonem wystawionym na okaziciela lub imiennym.

·         Realizacja transakcji za pośrednictwem Vouchera będzie stanowiła ważną transakcję również
w przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba trzecia wejdzie w posiadanie Vouchera w sposób nieuprawniony.

·         W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za Voucher, który został utracony lub uszkodzony po ich przekazaniu Nabywcy.

 

4.       Zasady realizacji Vouchera:

·         Aby zrealizować Voucher należy podczas zapłaty za produkty, zabiegi kosmetyczne lub usługi dostępne w Salonie jako formę zapłaty wskazać Voucher.

·         Warunkiem skorzystania z Vouchera wskazującego zabieg kosmetyczny jest rezerwacja przez Użytkownika terminu jego wykonania. Taki Voucher może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.

·         W chwili, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży produktów lub o usługę
w ramach zapłaty przedstawiając do realizacji Voucher, suma środków pieniężnych zgromadzonych na nim zostanie pomniejszona o wartość środków pieniężnych odpowiadającą cenie należnej Wydawcy za produkty lub usługi. W przypadku zawarcia umowy o zabieg kosmetyczny po jego wykonaniu i przedstawieniu do realizacji Vouchera w ramach zapłaty będzie on uznany jako zrealizowany w pełni.

·         W chwili pomniejszenia sumy środków pieniężnych zgromadzonych na Voucherze o liczbę środków pieniężnych odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży produktów, usług lub zabiegów kosmetycznych w kwocie równej liczbie środków pieniężnych, o które pomniejszona zostanie suma środków pieniężnych zgromadzonych na Voucherze.

·         Przy realizacji Voucheru, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty,
gdy wartość otrzymywanego produktu, usługi lub zabiegu kosmetycznego jest niższa,
niż aktualna wartość nominalna Vouchera. Reszta dostępnych środków pieniężnych pozostaje na Voucherze.

·         Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymanych produktów, usług lub zabiegów kosmetycznych w jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Vouchera.

·         W wypadku, gdy cena sprzedanych produktów, usług lub zabiegów kosmetycznych
w nabywanych z wykorzystaniem Vouchera będzie wyższa niż wartość środków znajdujących się na nim, Użytkownik może wykorzystać środki zgromadzone na innym Voucherze.

·         Użytkownik może posługiwać się Voucherem wielokrotnie z wyjątkiem Vouchera wskazującego zabieg kosmetyczny, który jest jednorazowy.

·         Informację o dacie ważności i sumie środków pieniężnych zgromadzonych na Voucherze, Użytkownik może uzyskać w Salonie.

·         Wydawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera m.in. w następujących przypadkach:

– upływu terminu jego ważności.

– braku technicznej możliwości jego realizacji z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.
– utraty Vouchera.

– uszkodzenia Vouchera z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

·         Voucher imienny nie może być przeniesiony na inną osobę.

·         Postanowienia znajdujące się w tym przepisie mają zastosowanie tylko i wyłącznie do zwrotu produktów lub obniżenia ceny będącego następstwem uznania przez Wydawcę reklamacji produktu, usługi lub zabiegu kosmetycznego. Wskazane w tym przepisie postanowienia
nie wyłączają jednak ani nie ograniczają uprawnień przysługujących konsumentom
na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

·         Z zastrzeżeniem treści powyżej, w przypadku zwrotu produktów, nabytych w Salonie bądź
w przypadku uzasadnionej ich reklamacji nabytych przy użyciu Vouchera, Wydawca rozważy wypłatę środków o wartości odpowiadającej cenie produktów podlegających zwrotowi
lub wartości, o którą Wydawca dokonał obniżenia ceny, w formie gotówki.

 

5.       Uprawnienie odstąpienia od umowy o wydanie Vouchera.

·         Wyłącznie Nabywca Vouchera za pośrednictwem strony internetowej: www.ambassade-biologique-recherche-warszawa.com ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od umowy o wydanie Vouchera w terminie 14 dni od dnia objęcia Vouchera w posiadanie przez Użytkownika. W tym celu Nabywca powinien przesłać za pomocą adresu email recepcja@ambassade-biologique-recherche-warszawa.com oświadczenie o odstąpieniu od umowy o wydanie Vouchera lub złożyć przedmiotowe oświadczenie w Salonie. Wydawca zwróci Nabywcy wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy o wydanie Vouchera. Wydawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Nabywcę w pierwotnej transakcji.

·          W przypadku wykorzystania części środków zgromadzonych na Voucherze, Wydawca zwróci Nabywcy różnicę pomiędzy wartością płatności a wartością wykorzystanej części środków pieniężnych.

·         W przypadku wykorzystania całości środków zgromadzonych na Voucherze, prawo odstąpienia od umowy o wydanie Vouchera nie przysługuje.

 

6.       Reklamacje:

·         Reklamacje dotyczące wydawania, obsługi lub realizacji Vouchera należy zgłaszać za pomocą adresu email recepcja@ambassade-biologique-recherche-warszawa.com lub w Salonie. Wydawca rozpozna reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania.

 

7.       Dane osobowe:

·         Administratorem Pani/Pana danych jest: przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Beauty Experts Anna Lohmann z głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej w Warszawie przy ul. Jezrego 18, 04-424 Warszawa, NIP: 5242431290, REGON: 147098551.

·         W jaki sposób może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem

– listownie pod adresem: Ambassade de la Beaute Warszawa, Plac Konesera 12, 03-736 Warszawa

– pocztą emailową: recepcja@ambassade-biologique-recherche-warszawa.com

·         Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia,
a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

·         Cel przetwarzania danych osobowych dla Nabywcy: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji i rozliczenia umowy o zakup Vouchera.

·         Cel przetwarzania danych osobowych dla Użytkownika niebędącego Nabywcą: Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o zakup Vouchera,
zawartej z Nabywcą (osobą obdarowującą).

·         Dane osobowe Nabywcy: Czy podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe?
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy, której jest Pani/Pana stroną lub do podjęcia działań na żądanie przed jej zawarciem.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zakupu elektronicznej Vouchera.

·         Dane osobowe Użytkownika niebędącego Nabywcą: Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: adres email, imię i nazwisko, numer telefonu, adres korespondencyjny. Pani/Pana dane zostały udostępnione przez Nabywcę (osobę obdarowującą).

·         Podstawy przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/Pana danych są:

– Art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy o zakup Vouchera lub podjęcia działań przed zawarciem tej umowy.

– Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego,
a w szczególności: przechowywania dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu umowy, faktur oraz dokumentów księgowych, składanych reklamacji, udostępniania danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.

– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający
na wykrywaniu i przeciwdziałaniu nadużyciom, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami,
a także prowadzeniu postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami, przechowywaniu danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnieniu rozliczalności,
oraz dla celów statystycznych i wewnętrznego raportowania.

·         Podstawy przetwarzania danych osobowych Użytkownika niebędącego Nabywcą.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prawidłowym wykonaniu umowy zawartej z Nabywcą Vouchera.

·         Administrator może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Wydawcy oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne. W szczególności dane mogą być udostępniane:

– podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych.

– podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania.

– podmiotom będącym dostawcami usług doradczych i audytorskich.

·         Wydawca nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.

·         Dane osobowe Nabywcy: Pani/Pana dane osobowe, w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji, będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, jednakże nie dłużej niż 1 rok od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, a w razie pojawienia się roszczeń, nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia Dane przetwarzane w celu spełnienia przez Wydawcę obowiązków wynikających z przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych przepisów tj. 5 lat liczone od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dokumenty księgowe dotyczą, jednak nie krócej niż do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Dane, będą przetwarzane w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu i przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Wydawcy stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją.

·         Dane osobowe Użytkownika niebędącego Nabywcą będą przetwarzane, dopóki trwa interes prawny Administratora tj. do czasu wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Nabywcą Vouchera, a w razie pojawienia się roszczeń, nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia.

·         W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

·         Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

 

8.       Postanowienia końcowe Regulaminu:

·         Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

·         Voucher w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.

·         Voucher jest formą bonu towarowego.

·         Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.ambassade-biologique-recherche-warszawa.com

·         Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z powodu zmian przepisów, zmian technicznych aspektów wydawania i obsługi Vouchera lub w celu zapobiegania nadużyciom. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę i po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie internetowej pod adresem www.ambassade-biologique-recherche-warszawa.com